Vòng 8/12

19:30
Preview

Vòng 7/12

0 - 0
Thời gian

Vòng 6/12

5 - 5
Thời gian

Vòng 5/12

1 - 4
Thời gian

Vòng 4/12

0 - 0
Thời gian

Vòng 3/12

0 - 0
Thời gian

Vòng 2/12

8 - 5
Thời gian

Vòng 1/12

Vòng 1/12

0 - 0
Thời gian

Vòng 8/11

3 - 4
Thời gian

Vòng 7/11

7 - 2
Thời gian